Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 42 10 130
fax: + 48 22 42 10 241
e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 42 10 189
e-mail: rzecznik@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

2017

Stypendium doktoranckie jest przyznawane doktorantowi przygotowującemu dysertację na temat polskiego kina. Stypendystą można zostać tylko raz. Nie można startować w konkursie o przyznanie stypendium doktoranckiego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej więcej niż trzy razy.

Nabór wniosków w roku 2017 jest prowadzony od 27 września do 31 października 2017.

Wysokość stypendium: 30 000 zł.

Stypendium jest wypłacane w jednej racie.

Warunki uczestnictwa:

 1. Do konkursu na stypendium mogą przystąpić doktoranci polskich uczelni wyższych (publicznych i niepublicznych) po otwarciu przewodu doktorskiego, a przed złożeniem pracy doktorskiej
 2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
  1. list motywacyjny,
  2. harmonogram prac związanych z dokończeniem rozprawy doktorskiej,
  3. sposoby wykorzystania środków uzyskanych w ramach stypendium,
  4. CV wnioskodawcy ze szczególnym uwzględnieniem jego dorobku naukowego (publikacje naukowe, aktywny udział w konferencjach, udział w realizacji projektów badawczych, staże i stypendia naukowe) oraz dydaktycznego,
  5. kopię dyplomu magisterskiego,
  6. zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego,
  7. opinię promotora pracy doktorskiej na temat wnioskodawcy i jego pracy naukowej,
  8. konspekt pracy doktorskiej, zatwierdzony przez Radę Wydziału (lub Radę Instytutu) uczelni,
  9. kopię jednego artykułu naukowego stypendysty wraz z kopią strony tytułowej książki lub czasopisma naukowego oraz spisu treści, w którym artykuł się ukazał.
 3. Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku muszą być podpisane przez wnioskodawcę i jego promotora.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić w Internetowym Systemie Składania Wniosków pod adresem https://wnioski.pisf.pl. Przed złożeniem pierwszego wniosku, należy utworzyć konto użytkownika w ISSW PISF. W tym celu, na stronie https://wnioski.pisf.pl należy w lewej kolumnie kliknąć przycisk "Załóż konto". Po podaniu swoich danych i zarejestrowaniu się w systemie (na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie przesłany link aktywujący konto), można zalogować się do ISSW PISF i przystąpić do składania wniosku. Wnioskodawcy, którzy już składali wniosek poprzez ISSW PISF korzystają z posiadanego loginu i hasła.

Wydrukowany z ISSW PISF i podpisany wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego wraz z podpisanymi załącznikami w wersji papierowej, należy składać w komplecie, w jednym egzemplarzu, w siedzibie PISF w pokoju 38 lub przesłać listem poleconym na adres PISF z dopiskiem „Stypendium Doktoranckie PISF” w terminie do 7 dni od zakończenia sesji naboru wniosków.

Wnioski nie zawierające kompletu wymaganych załączników, opatrzone znakiem wodnym „wersja robocza” , wydrukowane przed ich wysłaniem w ISSW PISF lub niepodpisane lub wypełnione pismem odręcznym nie będą rozpatrywane. 

Prosimy o nieskładanie do PISF wniosków opatrzonych znakiem wodnym o treści "Wersja robocza", wydrukowanych przed wysłaniem ich w ISSW PISF! Po wysłaniu wniosku przez Internet należy skorzystać z opcji "Pobierz PDF" w zakładce "Złożone dokumenty", "Elektroniczne", a następnie wydrukować.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z funkcjonowaniem formularzy elektronicznych prosimy o kontakt pod adresem webmaster@pisf.pl.

Ewaluacji wniosków pod względem naukowym dokona komisja ekspertów naukowych, powołana do tego celu na mocy decyzji Dyrektora PISF. Komisja składać się będzie z trzech osób ze środowiska naukowego. Żaden z członków komisji nie może pełnić funkcji promotora naukowego, ani promotora pomocniczego któregokolwiek z rozpatrywanych wniosków o stypendium doktoranckie..

Stypendysta zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanego stypendium. Rozliczenie stypendium nastąpi po złożeniu pracy doktorskiej w terminie 4 lat liczonych od dnia przelania środków tytułem stypendium na konto bankowe stypendysty. W przypadku braku złożenia pracy doktorskiej w wyżej wymienionym terminie, stypendium podlega zwrotowi.

Komisja przyznaje rokrocznie jedno stypendium doktoranckie, z zastrzeżeniem, że Dyrektor PISF ma prawo podjąć w danym roku decyzję o przyznaniu dodatkowego stypendium.

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.fn.org.pl/page/index.php, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polskaswiatloczula.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.fpca.org.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl/glowna/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.legalnakultura.pl/pl, otwiera się w nowym oknie